Eski Dünya Devi Yeniden Doğdu. Hak ve Batılın Savaşı şimdi Başlıyor.

Yeniçeri Ocakları; 20.08.2014 kuruluş tarihli İstanbul Valiliği Dernekler Masasına bağlı 34-2016-161 Kütük Nolu resmi bir dernektir. Derneğimizin kuruluş amacı; Türk İslam Coğrafyasındaki halkları ve ülkeleri tek çatı altında toplamaktır. İlk..

Eski Dünya Devi Yeniden Doğdu. Hak ve Batılın Savaşı şimdi Başlıyor.

Yeniçeri Ocakları; 20.08.2014 kuruluş tarihli İstanbul Valiliği Dernekler Masasına bağlı 34-2016-161 Kütük Nolu resmi bir dernektir.

Derneğimizin kuruluş amacı; Türk İslam Coğrafyasındaki halkları ve ülkeleri tek çatı altında toplamaktır. İlk Önce Türki Devletleri Tek çatı altında toplamak. Burda ilk amaç kültürel ve ırki bir birliktelik daha sonra dini bir birlikteliktir. Bu birlikteliklerde Yeniçeri Kızılelması adlı bir düşüncesini benimsenmektedir.

  1. ŞAHSİYETÇİLİK :
  2. MANEVİYATÇILIK :
  3. MİLLİYETÇİLİK :
  4. TURANCILIK :
  5. OSMANLICILIK :
  6. İSLAMCILIK :

 

 1. ŞAHSİYETÇİLİK :

Birey olarak kişi kendi özdeğerlerine ulaşmalı ataerkil aile yapısını korumalı Türk örf ve adetlerini kültürel manada kendisini yetiştirip bir ferdin bir aileyi bir ailenin bir toplumu değiştirebilecek seviyeye geltirme gayesidir. Kişinin kendisini Türklük Gurur ve Şuuruyla yetiştirmesidir.

2. MANEVİYATÇILIK :

İnsanı insan yapan değerlerin bütünüdür. İslam Ahlak ve Faziletine sahip olmaktır. Bireyin Dinimiz olan islamın kural ve kaidelerini yerine getirip Kuran Sünnet eksenizde kendisini gaye ve amacına hazırlamasıdır.

3. MİLLİYETÇİLİK :

Milliyetçilik anlayışımız kültürel milliyetçiliktir. Bir ailenin nasıl birbirlerine tutkun olupda örf adetlerini yaşatması gibi Dinimiz İslamın belirlediği ölçülerde milliyetçiyiz. Bizim Milliyetçiliğimizde din dil ırk ayrımı yapmadan kültürel milliyetçiliktir.

Türkün bir güç olabilmesi için özkardeşlerini bir araya toplaması zaruridir. Osmanlının dünya hakimiyetinin en başlıca sebebi milliyetcilikdir. Çünkü Türk olan anadolu beyliklerini tek çatı altında toplamıştır. Bu bünyeye karşı çıkan beyliklerin imha edilmesi zarurri hale gelmiştir. Karamanoğlu ve Candaroğulları beylikleri gibi.

Türkün dünya sahnesine yeniden çıkabilmesi için Türk İslam Birliğini sağlayabilmesi için Türki ve Turani Devletleri ve Toplulukları bir araya getirmesi mecburidir. Bu yapıya karşı çıkan toplum ve devletler mecbur kılınmalıdır.

Milliyetçiliğimiz İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslam’ı gaye edinen Türk milliyetçiliği şuuruna sahibiz. Bizim milliyetçilik anlayışımızda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur. İster azınlıktan gelsin, ister çoğunluktan gelsin her türlü ırkçılığa karşıyız. Bunun yanında Şanlı Peygamberimiz’in “kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir. Vatan sevgisi imandandır.” tarzında ortaya koydukları yüce prensiplere de bağlıyız…Biz Kendimizi Allah ve Resulü’nün davasına adamış, sırf Allah rızası için canını, malını ve mevkiini, din ve devleti, müllk ve milleti için fedaya hazır, şanlı, mukaddes, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde döğüşen, nefsini düşünmeyen ve ülküsüne fani olmuş yiğitlerdir. Onlar büyük ve şanlı tarihimizin doğurduğu, Allah ve Resulü’nün hizmetine sunulmuş ve küfrün bütün oyunlarını bozan, cesaretini kıran, yolunu kesen kadrolardır. Bunlar Mümin’lere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, Allah yolunda savaşanları kınayanların kınamasına aldırmayan yiğitlerdir. Bu nesil Allah’ın İslam alemine ihsanıdır. Hiç bir zaman Türk’ün totemi olmamış olan Bozkurt, coğrafyamızın kültürümüze kazandırdığı bir motiftir.

Türk milliyetçisi, Türk içtimaî ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailelerini de bu espri içinde kurmaya çalışır. Kozmopolitlikten hoşlanmaz. Bununla beraber, başka içtimaî ırkları da Allah’ın bir âyeti olarak değerlendirir.

Biz müslüman Türküz. Bizi, gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız.Kadrolar değişmedikçe, anayasalar, kanunlar, kararnameler ve tüzükler değişşe bile bir mana ifade etmez.

Hayretle görüyoruz ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördükki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek görüyoruz ki, bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var.

4. TURANCILIK :

Milliyetçiliğin ileri bir safhası olan yönetim şeklidir. Milliyetçilik bilincine sahip devletlerin ve toplumların kültürel ve Siyasal bir çatı altında topluluk hale gelerek devletleşmesinin adıdır Turancılıktır.

5. OSMANLICILIK :

24 milyon m2 lik Osmanlı Topraklarını yeniden bir araya getirmek için; Türk Devletleri ve Toplumlarıyla güç hale gelen bir milletin yaklaşık 250 senelik Selcuklular 650 senelik Osmanlıların hakim olduğu huzur içinde yaşayan devletleri milletleri bir araya getirmenin adıdır Osmanlıcılık. İslamiyete hizmet edecek olan Turan Devletler Topluluğu zulüm ve yoksullluk içinde bulunan bu devletleri bir araya getirmek maksadıyla toplulukların hamisi öncüsü olmalıdır.

6. İSLAMCILIK :

Osmanlıcılık politikasıyla osmanlı topraklarına hakim olan Turan Devletler ve Milletler Topluluğu dünya Nizamının son evresi olan İslamcılıkla sahipsiz kalan ümmeti tek çatı altında toplamak gerekliliğinin  yerine getirme gayesine islamcılık demektedir.

Türk İslam Birliğinin sağlanmasının son evresi olarakda Türk İslam Devletler Topluluğunun dini otorite niteliğinde bir temsilcinin atanması zaruridir.

Güven hediyeden kıymetlidir işte biz Yeniçeri Ocakları, önümüzde Turan ve İslam Birliği.. Türk ve İslam; İlim İrfan Gücün ve Adaletin kısa adı; Öyleki Türk denince İslam, İslam denince Türk akla gelmektedir. Bu iki ekolün birleşmesi Türkİslam Davasının hayat bulmasına sebep olmuştur.

Yeniçeri Ocakları ise bu davanın temel taşını oluşturan erlerin meydana getirmiş olduğu bir teşekküldür. İnsanın bu dünyada bir gayesi bir amacı olmalı, bu amaç bireyin ve toplumun hem bu dünyada hemde ahirette mutlu ve müreffeh bir üye olmasını amaçlamaktadır. Türkler asırlar boyu bir çok büyük devlet kurmuş bir çok büyük devlette yıkmıştır. Hep bir gaye bir amaç için yaşamışlardır. Ne zamanki İslam Allah Kurallarını terketmişler Türklük şuurundan uzaklaşmışlar işte o zaman zelil duruma düşmüşler devletleride yıkılmıştır. Hedef siz bir toplum yaşayamaz ve batmaya her daim mahkumdur.

Onun içindirki; Üyelerimizin ve Toplumumuzun yaşayabilmesi için bu fikirlerin temel dinamiklerine harfiyen uyması gerekmektedir. Güçlülerin güçsüzleri imha ettiği günümüzde Türk toplumlarının bir çatı altında toplanarak tek güç olması onların yaşam hakkını ebedi sağlar. Onun içindirki İslam ırkı boyutta bir araya gelen Türki Toplumlar Turan çatısı altında içişlerinde özgür dış içlerinde üst yapıya bağımlı bir toplum oluşturması gerekmektedir. Bu topluluğun adı TURAN olmalıdır. Ekonomi Turanı oluşturan devletlere eşit dağıtılmalıdır. Turan bünyesindeki ayrı türki devletlerin başında bir lider bu liderlerinde 5 senede bir seçecekleri bir üst lider olmalıdır. O liderin adı örfümüze ve adetlerimize uyğun bir isim olan Kağan olmalıdır.

Turan Milletler Topluluğunda Hanın yanı sıra Turanı milletlerin örf adet anene ve dini inançlarını yönlendirecek birde dini otorite olmalıdır. Bu otoritenin adı Halifedir. Halifelik Turan Devletinin Dini hükümlerini uyğulamalıdır. Hilafet makamı; Turani Topluluklardaki Ehli Sünnet vel Cemaat itikatine aykırı, toplumu dini yönden ayrıştırıcı tüm fikir ve görüşleri yasaklamalıdır. Hilafet müessesinde her toplumun seçtiği, bir kişi hilafet meclisinde olmalıdır. Dini yönden fetba makamı bu Hialfet meclisi ve onun başındaki halife olmalıdır. Peygamberimizin hadisi şerifinde belirttiği üzere “Benden sonra hilafet -veya nübüvvet hilafeti- otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221) hilafet saltanat değil seçimle gelmedlir. Seçimle gitmelidir. Seçimide her Turan Devlet Topluluğu bünyesinde bulunan her devletin seçerek hilafet meclisine gönderdiği sahışlar arasından seçilmelidir.

Ekonomik, Askeri ve Kültürel yönden oluşturarak bir güç olan Turan Milletler Topluluğunun en büyük gayelerinden biride İSLAM BİRLİĞİNİ kurmak olacaktır. Turani Sistem İslam Birliği içinde uyğulanacaktır. Ancak farklı ırki yapıya sahip ve yabancı güçler tarafından itikatleri değiştirilen Vahabilik, Selefilik gibi sapkın fikirler enpoze edilmiş olan topluluklar itikatleri düzelene değin yönetimsel manada seçme ve seçilme haklarına sahip olmamalarıdır. Kendileri ekonomik ve Dini manada Türk İslam Birliğine alınacaktır. Türk İslam Birliğinin dini fikriyatı tamamen Hanifi İtikatına uyğun olacaktır. Türk İslam Birliğindeki Tüm Arapi vb toplumlar ve devletler Turan Birliği tarafından temsil edilecektir.

Yeniçeri Kızılelmasına aykırı İslam Ahlak Faziletine aykırı ve zıt tüm fikirler reddedilip, İslam hüküm ve kuralları Türklük benliği ve Kültürü çerçevesinde birliktelik sağlanacaktır. Tüm Türk Dünyası başta olmak üzere İslam Ümmetinin bulunduğu tüm coğrafyada teşkilatlanmaktır. Yeniçeri Ocakları Derneğimiz bünyesinde bulundurduğu farklı birimlerle ülkemizi ve İslam Ümmetini birbirleriyle kaynaştırarak, ecdadımıza yakışır bireyler yetiştirme arzusundadır. Bünyemizde birbirlerinden farklı amaç ve gayeye hizmet eden birimler bulunmaktadır. Bunlar; AHİ SANCAKLARI, SERDENGEÇTİ SANCAKLARI, ENCÜMENİ DANIŞ SANCAKLARI ve AZAPLAR SANCAKLARI’DIR.

Bu birimlerin görevleri başlıca Ahi Sancakları: İslam Coğrafyasındaki mesleki grupları ve Esnaf ve Sanatkarları bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle kaynaşmasını, arz ve taleplerini kendi içlerinde çözmesini sağlamaktır. Bu sayede sermayemizin, ümmetimiz ve ülkemiz bireyleri içinde değer kazanmasını sağlama ülke ekonomisine katkıda bulunmak gibi bir gayeyi düşünmekteyiz.

Serdengeçti Sancakları; günümüzde şuursuz, gayesiz olan örf ve adet, ananelerimize aykırı bir tutum sergileyen gençliğimizi teşkilatlandırarak kendilerine İslam Ahlak faziletinin yanı sıra ecdadımıza ve ülkemize faydalı bir bireyler olmaları konusunda çaba sarf etmeleri gibi konularda eğitim vermeyi arzulamaktayız.

Encümeni Danış Sancakları; Tüm İslam Coğrafyasındaki kanaat önderlerini teşkilatlandırarak fikir, görüş, dil, din, ırk ayırmaksızın düşüncelerinden ve fikirlerinden yararlanmayı amaçlanmaktadır. Bu sayede beyin göçünü bir nebzede olsa engelleme, gerek derneğimiz üyelerinin gerekse toplumun genel kültür seviyesinin yükselmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Azaplar Sancakları; Derneğimiz üyelerinin iç disiplinini sağlamak, gerek ülke menfeatleri gerek örf adetlerimize aykırı tutum içinde bulunacak durumda olabilecek şahıs ve yapılara karşı disiplin kurulumuzu uyarıp, derneğimizle alakalarının kesilmesini sağlamak maksadıyla kurulmuştur.

Derneğimizde kullandığımız bu unvanlar, Osmanlı Ordusundaki askeri birliklerin isimlerinden esinlenerek kullanılmaktadır. Bu ünvanları kullanmamızdaki amaç; unutulmaya yüz tutan kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmaktır. Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız gerek şahsım gerekse dernek yönetimimizin, ecdadımıza karşı bir sorumluluğu olduğunu düşünmekteyiz.

Saygılarımızla

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL