Yeniçeri Ocakları Nizamnamesi

Yeniçeri Ocakları Nizamnamesi  Her Yeniçeri, Yeniçeri sancaklarının ve diğer organlarının toplantılarında, kardeş sofraları ve şölenlerde, Yeniçeri Ocaklarının dışındaki özel yaşamlarında “Türkİslam Töresi“ne uygun ve bir yeniçeriye yakışır tarzda davranır. Yeniçerilik’te..

Yeniçeri Ocakları Nizamnamesi

Yeniçeri Ocakları Nizamnamesi 

 1. Her Yeniçeri, Yeniçeri sancaklarının ve diğer organlarının toplantılarında, kardeş sofraları ve şölenlerde, Yeniçeri Ocaklarının dışındaki özel yaşamlarında “Türkİslam Töresi“ne uygun ve bir yeniçeriye yakışır tarzda davranır. Yeniçerilik’te çeşitli nedenlerle vermiş olduğu sözlere, antlarına bağlıdır. Diğer yeniçeri kardeşleriyle olan tüm ikili ve toplu ilişkilerinde kardeşlik ilkesini öncelikli tutar; İslam Hükümleri ve Türklük Töresini korur.

Her Sancağın üyesi, Yeniçeri Ocakları Genel merkezinin bir üyesi olup; genel merkezin, tüzüklerine, çalışma yöntemlerine ve ritüellere, yetkili organların karar ve yönergelerine, bağlı olduğu bölge sancağının iç yönetmeliği ile beylerbeyliğinin kararlarına, sancağın bulunduğu yöredeki azaplar kurulunun kararlarına, görevlilerin görevleri gereğince verdikleri yönergelere uyar. Üstlendiği görevleri de gerektiğince yerine getirir.

Yeniçeriler Sancaklarının üyelerine bunlara aykırı davranışlarında bu tüzük uyarınca işlem yapılır.

 1. Bir yeniçeri hakkında bu tüzük uyarınca herhangi bir işlem yapılabilmesi için, en az üst kişinin yakınması gerekmektedir.

Yakınma

 1. Bir yakınma üzerine, sorun her ne olursa olsun kardeşler arasında yeniçerice çözümlenmesine, zorunlu olmadıkça disiplin kurullarının çalıştırılmamasına özen gösterilir.
 2. Yakınma yazılı olarak yapılır. Yakınan ve yakınılan kardeşlerin adları, varsa tanıkların ya da bilgisine başvurulması önerilen kardeşlerin adları, her birinin üyesi olduğu sancak, görevliyse görevinin ne olduğu belirtilir. Yakınma konusu ayrıntılı olarak anlatılır. Yakınan kardeşlerce imzalanır.

Yöntemine uygun bir yazılı yakınma yapılmadıkça, disiplin kurullarınca doğrudan disiplin soruşturması açılmaz.

 1. Bir kardeş hakkındaki yakınma kardeşler arasındaki bir ilişki ya da uyuşmazlıktan kaynaklanmaktaysa, yakınılan kardeşin üyesi olduğu sancağın saygıdeğer azaplar beyine verilir. İlgili saygıdeğer azaplar beyi, önce tarafları bir araya getirerek uzlaşma sağlanmasına çalışır. Uzlaşma sağlanamaz ve yakınma geri alınmazsa, konuyu sancak disiplin kuruluna aktarır.
 2. Bir Sancağın saygıdeğer Azaplar Sancak beyi, delegesi ya da disiplin kurulu üyeleri, bölge büyük sancağına bağlı bir yörenin yöre azaplar üyesi, pek değerli görevliler ya da bölge disiplin kurulu üyeleri hakkında yürütmekte oldukları görevleriyle bağlantılı yakınma, ilgili yöre azaplar beyine ya da ilgili bölge büyük Sancağının pek değerli beylerine iletilir.

Her sorun yada yakınma yakınılan kişinin bağlı bulunduğu, sancağın azaplar kurulunda dava görülür. Sancak beyi disiplin heyetinde görev almaz. Görevlilere Sancak azaplar beyi ve bir üst sancağın azaplar beyi gözlemci olarak katılacaktır.

DİSİPLİN KURULLARI

 1. Sancaklarda Sancak Azaplar disiplin kurulu, her bölgede Sancak Azaplar Bölge disiplin kurulu, her beylerbeyliğine bağlı merkezde ise Azaplar Beylerbeyliği Disiplin Kurulu oluşturulur. Yeniçeri Ocakları Genel Merkezinde ise Büyük Azaplar Disiplin Kurulu oluşturulur.

Disiplin kurulları gerektiğinde toplanır ve bu tüzükte belirtilen yöntemlere uyarak çalışır. Görüşülmesi gereken bir yakınma olmadıkça toplanmaz.

 1. Sancak disiplin kurulunun yetki sınırını aşan bir durumda; yakınma bölge büyük disiplin kurulunda bulunan yerlerde bölge disiplin kuruluna, bulunmayan yerlerde Büyük Disiplin Kurulu’na aktarılır.

Bölge disiplin kurulunun yetki sınırını aşan bir durumda, yakınma Genel Merkez Disiplin Kurulu’na aktarılır.

Sancak Disiplin Kurulu

 1. Sancaklardaki disiplin kurulunda, iki yıl görevde bulunmak üzere beş asil ve iki yedek azaplar disiplin kurulu üyesi seçilir. Üye sayısı yeterli olmayan sancaklarda, yedek üye seçilmeyebilir ya da disiplin kurulu oluşturulmayabilir.

Nitelikleri Sancak disiplin kurulu üyesi olarak seçilebilmeye elverişli kardeşler, gerektiğinde bu görevi üstlenmekten kaçınamaz.

Asil üyelerden herhangi birinin bulunamayacağı toplantıya yedek üyelerden biri çağrılır.

 1. Sancak üyeleri arasında nitelikleri disiplin kurulu üyeliğine seçilmeye elveren en az beş kardeşin bulunmaması nedeniyle Sancak disiplin kurulu oluşturulamazsa, yakınma, bölge büyük sancak bölge disiplin kuruluna, doğrudan aktarılır.

Bölge Disiplin Kurulu

 1. Bölge büyük sancaklarının pek değerli görevlilerin seçimlerinin yapıldığı bölge genel kurulu toplantısında, bölge disiplin kurulu için iki yıl görevde bulunmak üzere 7 asil ve üç yedek üye seçilir.

Bölge disiplin kurulu, pek değerli bölge azaplar sancak beyinin uygun görmesi ve pek değerli sekreterinin çağrısı üzerine yedi disiplin kurulu üyesinin katılımı ile toplanır. Asil üyelerden herhangi birinin bulunamayacağı toplantıya yedek üyelerden biri çağrılır.

Büyük Disiplin Kurulu

 1. Büyük görevlilerin seçimlerinin yapıldığı Büyük Genel Kurul Toplantısında, Büyük Disiplin Kurulu için iki yıl görevde bulunmak üzere dokuz asil ve beş yedek üye seçilir.

Büyük Disiplin Kurulu, Pek Saygıdeğer azaplar sancak beyinin uygun görmesi ve Büyük Sekreter’in çağrısı üzerine dokuz disiplin kurulu üyesinin katılımı ile toplanır. Asil üyelerden herhangi birinin bulunamayacağı toplantıya yedek üyelerden biri çağrılır.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

 1. Yakman ve yakınılan arasında uzlaşma sağlanamadığı anlaşılırsa, ilgili sekreter, kendisine verilen yönerge uyarınca disiplin kurulu üyelerine toplantı çağrısında bulunur; yakınmayı bu çağrıya ekler. Çağrılan disiplin kurulu üyeleri toplanır ve disiplin soruşturmasını başlatır.
 2. Hakkında disiplin soruşturması açılmış olan bir kardeş, disiplin kurulu kararı alınmadan önce düzensiz ilân edilecek ya da kendi isteğiyle Yeniçerilik’ten ayrılacak olursa; bu durum, açılmış olan disiplin soruşturmasının durdurulmasını gerektirmez.

Disiplin Kurulu Toplantıları

 1. Disiplin kurulu üyeleri, seçildikten sonra ilk kez toplanıyorlarsa kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Bir sonraki seçime kadar, gerekli olmadıkça ilk toplantıda seçilen disiplin kurulu başkanı değiştirilmez.
 2. Disiplin kurulu önce yakınma dilekçesini inceleyip soruşturmayı yürütmeye yetkili olup olmadığına karar verir. Yapılması gereken disiplin soruşturmasında yetkisiz olduğuna karar verirse, gerekçesini de belirterek yakınmayı gereği yapılmak üzere geri gönderir. Bu tüzük uyarınca yetkili olduğunu öngörürse, soruşturma toplantısının yapılacağı yeri, tarihini ve saatini saptar. Yakınılana savunmasını hazırlaması, isterse yazılı savunma vermesi için en az iki hafta süre tanınır.
 3. Disiplin kurulunun toplantı yeri, tarihi ve saati, ilgili sekreter tarafından yakınılana yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime yakınma da eklenir. Yakınmada belirtilen tanıklara ya da bilgilerine başvurulması önerilen kardeşlere de disiplin kurulu toplantısında bulunmaları için bildirim yapılır.

Yakınan ya da yakınılanın ilgili sekreter olması durumunda, azaplar beyi, yazışma işlerini yürütmek üzere geçici olarak bir başka kardeşi görevlendirir.

 1. Kendisinden yakınılan kardeş, savunmasını sözlü olarak yapabilir. Toplantı günü ve saatinin kendisine uygun gelmemesi durumunda, tek bir kez için geçerli olmak üzere engel bildiriminde bulunabilir. Bu durumda, disiplin kurulu toplantısı en geç iki hafta sonraya ertelenir. İkinci kez ertelenmez ve yakınılan kardeş gelmese bile yapılır. Toplantı gününe ilişkin bildirimin postada gecikmesi ya da alıcının adresinin yanlışlığı gibi nedenlerle ilgili disiplin soruşturmasının geçersizliği ileri sürülemez.

Yakınmada bulunan kardeş disiplin kurulu toplantısına katılmayabilir.

Disiplin Kurulu Çalışmaları

 1. Disiplin kurulunun asıl soruşturma işleminin başlayacağı ilk toplantısında, kurul üyeleri, toplantıya katılanların önünde teker teker aşağıda belirtilen andı içer:

«Vicdanımın yargılarından ayrılmaksızın, doğruyu ve adaleti göz önünde tutacağım. Yakınmayı, tanıkları ve savunmayı ayrı ayrı ve dikkatle dinleyerek inceleyeceğim. Kararımı hiçbir etki altında kalmaksızın, yeniçeri ocaklarının genel ilkelerine, tüzüklerimize, geleneklerimize ve töremize uygun olarak vereceğime Allahın Kuranın Bayrağın ve Silahın önünde ant içerim.»

Disiplin kurulu üyelerinin tümünün ant içmiş olduğu, sonradan düzenlenecek olan tutanakta belirtilir.

 1. Disiplin kurulu, bir yakınma ile ilgili olarak yürüttüğü disiplin soruşturmasını en geç üç ay içinde sonuçlandırıp kararını verir. Gerekli yazışmaları ilgili sekreter yürütür.
 1. İlk toplantıda önce yakınma okunur. Yakınan kardeş toplantıya katılıyorsa ekleyeceği bir şey olup olmadığı sorulur. Bundan sonra, yakınılan kardeşin yazılı savunması varsa okunur; toplantıya katılıyorsa savunmasını yapmak üzere kendisine söz verilir.

Yakınılan kardeş adına bir başka kardeş savunma yapamaz.

Yakınılanların sayısı birden çoksa, aynı işlem her biri için ayrı ayrı uygulanır.

 1. Taraflarca tanık olarak gösterilmiş kardeşler, tanıklıktan kaçınamazlar. Disiplin kurulu toplantılarında taraflarca gösterilen tanıklar teker teker toplantıya alınarak bilgilerine başvurulur. Tanıklar konu hakkındaki bilgilerini kurula sözlü olarak sunarlar. Tarafların tanıklara soru sorma hakkı sınırlanamaz.

Tanıkların dinlenmesinden sonra disiplin kurulu, yakınan ve yakınılan kardeşlerden ek açıklamada bulunmalarını isteyebilir. Bu açıklamalar sırasında tanıklar da toplantıda bulunabilir.

 

Disiplin Kurulu’nun Karar Verme Yöntemi

 1. Gerekli soruşturma işlemleri bittikten sonra; karar verilmesi için yasalar sözcüsü ve toplantıya katılmakta olan tüm kardeşler disiplin kurulu üyelerini yalnız bırakırlar.
 2. Disiplin kurulunda karar oy çokluğu ile verilir. Ancak kararın kaç oy ile verildiği açıklanmaz ve tutanağa da yazılmaz.
 3. Sancak Azaplar disiplin kurulu ya da bölge disiplin kurulunda verilmesi öngörülen ceza ilgili disiplin kurulunun yetki sınırını aşıyorsa, disiplin kurulu geçici olarak tüm üyelik haklarını kısıtlar ve disiplin soruşturmasına ilişkin tüm belgeleri gereği yapılmak üzere üst disiplin kuruluna gönderir.

Disiplin Kurulu Kararı

 1. Disiplin kurulu, yürüttüğü disiplin soruşturmasının sonucunda yakınılan bir kardeşe verebileceği ceza bakımından hoşgörüye öncelik verir. Bundan sonra, yeniçeri töresini, Yeniçeri Ocakları genel ilkelerini ve tüzüklerini, bir yeniçerinin yükümlülüklerini ve antlarını, yürürlükte olan geleneklerini, akıl ve bilgeliğin gereklerini göz önünde tutar.

Disiplin Kurulu Toplantısı Tutanağı

 1. Disiplin kurulu kararını verdikten sonra, toplantı tutanağı elle yazılır ve tüm disiplin kurulu üyelerince imzalanır. Tutanakta şunlar belirtilir:
 2. a) Toplantının yeri günü ve saati;
 3. b) Soruşturmayı yürüten disiplin kurulu üyelerinin adları;
 4. c) Toplantıda hazır bulunan tarafların adları;
 5. d) Yakınma konusu;
 6. e) Tanıkların konu ile ilgili anlatımları;
 7. f) Yakınılanın savunması;
 8. g) Disiplin kurulu kararı.

Disiplin kurulu bir soruşturma için birden çok toplantı yapmışsa, her toplantı tutanağı ayrı ayrı düzenlenir.

DİSİPLİN CEZALARI

 1. Disiplin cezalarını gerektiren eylemler ve verilebilecek cezalar şunlardır:
 2. a) Mabet çalışmalarında düzeni bozucu davranışlarda bulunan ya da çalışma yöntemlerine, ritüellere ve geleneklere aykırı davranmakta direten bir kardeşe “kınama” cezası verilir
 3. b) Görevini savsaklayarak gerektiğince yerine getirmeyen, tüzüklere ve yaptırımcı kararlara uymamakta direten bir kardeş görevden alınır.
 4. c) Sancakların sayğı değer başkanlarına üyelerine karşı gelen, kardeşler arasında kaba sözler eden ya da kavga çıkaran, görevlilerin işlerine karışarak engel olan, başkalarının haklarını çiğneyen, art niyetle adayların işlemlerinin ertelenmesine neden olan, başkalarını küçültücü ya da aşağılayıcı sözlerle çekiştiren kardeşe, durumuna göre en az üç ay en çok bir yıl olmak üzere “uzaklaştırma” cezası verilir.
 5. d) Yeniçeri davasını yıpratıcı, kötüleyici, küçük düşürücü ya da lekeleyici eylemlerde bulunan, yetkisiz olarak basın ya da yayın organlarına açıklamalar yapan, onursuzluğa düşen, başkalarının onur ve saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulunan, utandırıcı bir suç işlemiş olan bir kardeşe, durumuna göre, en az bir yıl en çok üç yıl olmak üzere “uzaklaştırma” cezası verilir.
 6. e) Kardeşlik sevgisi ve bağlarını ya da teşkilat görevlerini herhangi bir şekilde ya da herhangi bir kişi için yararlanma amacıyla ya da çıkar elde etme yolunda kullanan, yeniçeri amaçlarına, insan hak ve özgürlüklerine aykırı eylemlerde bulunan, yüz kızartıcı ya da utandırıcı işler yapmış olmasından ötürü hüküm giyen, bir yeniçeriye yakıştırılamayacak tarzda ya da davaya leke getirebilecek nitelikte yaşam sürdüren bir kardeş, üyeliğinden çıkartılır.

Disiplin kurulları, yukarıdaki eylemler için verilecek cezalarda hoşgörü ilkesine öncelik vererek olayın oluşumu ile yakınılan kardeşin tutum ve davranışlarını göz önünde tutmak suretiyle verilecek cezayı hafifletebilir.

 1. Sancak disiplin kurulu, üyesi olan bir kardeşe şu cezalardan birini verebilir:
 2. a) Kınama;
 3. b) Sancaktyki görevine son verme;
 4. c) En çok bir yıl süre ile sancak toplantılarından uzaklaştırma.

sancak toplantılarından uzaklaştırılmış olan bir kardeş, uzaklaştırma süresi boyunca  bağlı hiçbir sancağın yada başka sancağın toplantısına katılamaz.

 1. Bölge disiplin kurulu, kendi üyelerinden birine şu cezalardan birini verebilir:
 2. a) Kınama;
 3. b) Sancakla ilgili yöredeki ya da bölge sancağındaki görevine son verme;
 4. c) En çok iki yıl süre ile uzaklaştırma.
 5. Büyük Disiplin Kurulu şu cezalardan birini verebilir:
 6. a) Kınama;
 7. b) Sancakl ilgili yöredeki, bölge sancağındaki, organlarından birindeki görevine son verme;
 8. c) En çok üç yıl süre ile uzaklaştırma;
 9. d) Üyelikten çıkarma.
 10. Kendisine uzaklaştırma cezası verilmiş ve bu cezası kesinleşmiş olan kardeş, tüm görevlerinden ayrılmış sayılır.

Bir yıla kadar uzaklaştırma cezası almış olan bir kardeşin, ödenti yükümlülüğü sürer. Bir yıldan daha uzun süreli uzaklaştırma cezası verilmiş olan bir kardeşten ise, cezanın verildiği tarihten başlayarak, yalnızca ilk bir yılın ödentisi alınır.

Etkinliklerinden uzaklaştırılmış olduğu gerekçesiyle ödentilerini ödemeye yanaşmayan kardeş hakkında, ilgili disiplin kurulu kararından bağımsız olarak, Yeniçeri Genel Tüzüğü uyarınca “düzensizlik işlemi” yürütülür.

 1. Bölge disiplin kurulunun verdiği bir yılı aşan uzaklaştırma cezası, ilk bölge genel kurulu toplantısının gündemine alınarak görüşülür. Onanır ya da bozularak yeniden gözden geçirilmesi için bölge disiplin kuruluna geri gönderilir.

Disiplin Kurulu Kararına Karşı Çıkılması

 1. Disiplin kurulu kararına karşı yakınılanın kararın yazılı olarak kendisine bildirilmesi tarihini izleyen 15 gün içinde üst disiplin kuruluna itiraz hakkı vardır.
 2. Kendisine bir sancak disiplin kurulu tarafından uzaklaştırma cezası verilmiş olan bir kardeş, bu kararın değiştirilmesi için ilgili bölge disiplin kuruluna, doğrudan bağlı bir yöredeki bir sancağın üyesi ise Büyük Disiplin Kurulu’na başvurabilir.

Kendisine bir bölge disiplin kurulu tarafından uzaklaştırma cezası verilmiş olan bir kardeş, bu kararın değiştirilmesi için Büyük Disiplin Kurulu’na başvurabilir.

Bir yılı aşan çıkarma kararları dışında büyük disiplin kurulu kararları kesin olup itiraz edilemez.

Disiplin Kurulu Kararının Bildirilmesi

 1. Sancak disiplin kurulunun ceza kararı, ilgili sancağın saygıdeğer azaplar beyi, yasalar sözcüsü ve sekreterinin ortaklaşa imzalayacakları bir yazı ile, karar tarihinden sonraki bir hafta içinde yakınan ve yakınılana bildirilir. Bir üst sancak, azaplar sancak beyinede bilgi verilir.Sancak bu konuda Büyük Sekreterliği bilgilendirir.

Zaman Aşımı

 1. Sancak Tüzüğü, Bölge sancakları Genel Tüzüğü ve Genel Merkez Genel Tüzüğü uyarınca bir göreve aday olma ve seçilebilme koşulları

Bakımından kınama cezaları karsar tarihinden bir yıl sonra tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

Ancak benzer suçun yinelenmesi durumunda, açılacak bir disiplin soruşturmasında önceki ceza kararı göz önünde tutulur.

Görev ve Yapılanma :

 1. Yeniçeri Ocaklarında yapılanma

GENEL BAŞKAN

 • TEM3 BEYLERBEYİ
 • AZAPLAR BEYLERBEYİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

 • ENCÜMENİ DANIŞ BEYLERBEYİ
 • BEYLERBEYLERİ
 • AZAPLAR BEYLERBEYLERİ
 • SERDENGEÇTİ BEYLERBEYLERİ
 • AHİ SANCAKLARI BEYLERBEYİ

ENCÜMENİ DANIŞ SANCAKLARI

 • İSLAMİ KANAAT ÖNDERLERİ
 • SİYASİ KANAAT ÖNDERLERİ
 • TOPLUM KANAAT ÖNDERLERİ

AZAPLAR SANCAKLARI

 • İLÇE AZAPLAR
 • İL AZAPLAR
 • BEYLERBEYİ AZAPLAR
 • GENEL MERKEZ AZAPLAR

SERDENGEÇTİ SANCAKLARI

 • İLÇE SERDENGEÇTİLER
 • İL SERDENGEÇTİLER
 • BEYLERBEYİ SERDENGEÇTİLER
 • GENEL MERKEZ SERDENGEÇTİLER

AHİ SANCAKLARI

 • İŞADAMLARI
 • BÜROKRASİ
 • MESLEK ERBABLARI
 • ESNAFLAR
 • SERBEST MESLEK GRUPLARI

TEM3

 • ADSIZLAR

TEŞKİLATLANMA BAŞKANI

 • BEYLER BEYİ
 • SANCAK BEYİ
 • BİNBAŞI
 • YÜZBAŞI
 • TEĞMEN
 • ONBAŞI
 • YENİÇERİ
 • ACEMİ

Gibidir. Her görevli kişi bir üst amirine karşı doğrudan sorumludur. Amirinin emrine kesin ve kati şekilde iteat eder. Kesinlikle fikirlerini ve emirlerini soğrulamaz. Emirden sonra istişare olmaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜRLÜK

 1. Bu tüzük üzerinde; Genel Merkez Azaplar Sancağı Yeniçeri İç Tüzüğü’ne ve onun değiştirilme esaslarına uyularak değişiklik yapılabilir.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL